Dojo Kun

  • Seek Perfection of Character – Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!
  • Be faithful – Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
  • Endeavor – Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!
  • Respect others – Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!
  • Refrain from violent behavior – Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!
Dojo Kun Explained
Practice the Dojo Kun

Niju Kun

1. Do not forget that Karate begins with a bow and finishes with a bow 
– Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasureruna

2. In karate, never attack first 
– Karate ni sente nashi

3. One who practices karate must follow the way of justice 
– Karate wa gi no tasuke

4. Know yourself first, then you can know others 
– Mazu jiko o shire, shikoshite ta o shire

5. Spirit and mind are more important than technique 
– Gijutsu yori shinjutsu

6. Be ready to release your mind 
– Kokoro wa hanatan koto o yosu

7. Misfortune comes out of idleness 
– Waza wai ketai ni seizu

8. Don’t think that what you learn in karate can’t be used outside the dojo 
– Dojo nomino karate to omouna

9. It will take all of your life to learn karate 
– Karate no shugyo wa issho

10. Put karate into your everyday living; that is how to see its true beauty 
– Ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari

11. Karate is just like hot water; if you do not give it continuous heat, it will become cold 
– Karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru

12. Do not cling to the idea of winning; it is the idea of not losing that is necessary 
– Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

13. Move according to your opponent 
– Teki ni yotte tenka seyo

14. In conflict, you must discern the vulnerable from the invulnerable points 
– Tatakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

15. Consider your opponent’s legs and arms as you would lethal swords 
– Hito no te-ashi o ken to omoe

16. Be aware at all times that you have milliions of potential opponents 
– Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

17. Postured stance is for beginners; later comes naturalness 
– Kamae wa shoshinsha ni atowa shizen-tai

18. Kata is about correct and proper form; engaging in a real fight is something else 
– Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

19. Do not forget: 1) strength and weakness of power; 2) contraction and expansion of body; and 3) rhythm of techniques 
– Chikara no kyojaku, tai no shinshuku, waza no kankyu o wasureruna

20. Always create and devise 
– Tsune ni shinen kufu seyo