Dojo Kun / Niju Kun

Dojo Kun

 • Seek Perfection of Character - Hitotsu! Jinkaku kensei ni tsutomuru koto!
 • Be faithful - Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
 • Endeavor - Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto!
 • Respect others - Hitotsu! Reigo o omonzuru koto!
 • Refrain from violent behavior - Hitotsu! Kekkino yu o imashimuru koto!

 

Niju Kun

 • 1. Do not forget that Karate begins with a bow and finishes with a bow
  - Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasureruna

  2. In karate, never attack first
  - Karate ni sente nashi

  3. One who practices karate must follow the way of justice
  - Karate wa gi no tasuke

  4. Know yourself first, then you can know others
  - Mazu jiko o shire, shikoshite ta o shire

  5. Spirit and mind are more important than technique
  - Gijutsu yori shinjutsu

  6. Be ready to release your mind
  - Kokoro wa hanatan koto o yosu

  7. Misfortune comes out of idleness
  - Waza wai ketai ni seizu

  8. Don't think that what you learn in karate can't be used outside the dojo
  - Dojo nomino karate to omouna

  9. It will take all of your life to learn karate
  - Karate no shugyo wa issho

  10. Put karate into your everyday living; that is how to see its true beauty
  - Ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari

  11. Karate is just like hot water; if you do not give it continuous heat, it will become cold
  - Karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru

  12. Do not cling to the idea of winning; it is the idea of not losing that is necessary
  - Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

  13. Move according to your opponent
  - Teki ni yotte tenka seyo

  14. In conflict, you must discern the vulnerable from the invulnerable points
  - Tatakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

  15. Consider your opponent's legs and arms as you would lethal swords
  - Hito no te-ashi o ken to omoe

  16. Be aware at all times that you have milliions of potential opponents
  - Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

  17. Postured stance is for beginners; later comes naturalness
  - Kamae wa shoshinsha ni atowa shizen-tai

  18. Kata is about correct and proper form; engaging in a real fight is something else
  - Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

  19. Do not forget: 1) strength and weakness of power; 2) contraction and expansion of body; and 3) rhythm of techniques
  - Chikara no kyojaku, tai no shinshuku, waza no kankyu o wasureruna

  20. Always create and devise
  - Tsune ni shinen kufu seyo

Learn the Dojo Kun

Dojo Kun Explained